meditown-academy

Şartlar ve Koşullar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ ve AÇIK RIZA BEYANI

1. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

1.1. Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda MEDİTOWN SAĞLIK TURİZM A.Ş. (“Atış Holding” veya “Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca bilgilendirme yapmaktayız.

1.2. MEDİTOWN SAĞLIK TURİZM A.Ş. olarak kullanıcıların kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

1.3.Kişisel verilerin korunması, Şirketimizim temel politikaları arasında olup, Şirketlerimiz varlığı süresince kişisel verilerin gizliliğine öncelikli önem vermiş, bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatı vermiştir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

2. Tanımlar
2.1. Aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’ da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’ da geçen;

2.1.1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

2.1.2. Kişisel Veri: kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

2.1.3. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

2.1.4. Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

2.1.5. Kişisel verilerin işlenmesi: kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. .

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
3.1. KVKK 4. Maddesinde belirtilen veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
4.1. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve Gizliliğine ilişkin politikası, 6698 Sayılı KVK Kanun ve bu kanun çerçevesinde yayımlanan mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketlerimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler; çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketlerimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.

4.2. Kişisel verileriniz,

⦁ Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
⦁ Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi,
⦁ Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
⦁ Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
⦁ Katılım sağlayacağınız kampanya kapsamında tarafınıza çeşitli ödüller sunulması, puan kazandırılması, çekiliş hakkı verilmesi,
⦁ Profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması,
⦁ İzniniz olması halinde iletişim bilgileriniz üzerinden Şirket tarafından sunulan tüm hizmet ve ürünlere ilişkin her şekilde tarafınız ile iletişim kurulması ve telefon, sms (kısa mesaj), e-posta ve dijital kanallar yoluyla tanıtım ve pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesi,
⦁ Online ya da offline dijital içerik paylaşımı,
⦁ Mağaza ve alışveriş merkezlerimizin ziyaretçisi olarak sağladığınız kişisel veriler (bu aynı zamanda Wi-Fi takibi aracılığıyla ortaya çıkan faaliyet bilgileri de olabilir),
⦁ Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
⦁ Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, iş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuksal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
⦁ Kalite takibinin sağlanması,
⦁ Tedarik edilen ürünlerin takibi,
⦁ İşletmemizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve kimliğinizin tespiti,
⦁ Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması,
⦁ Ürün satın almanız halinde bu sözleşmenin ifası,
⦁ Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
⦁ Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
⦁ Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
⦁ Hukuk işlerinin takibi,
⦁ İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
⦁ Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
⦁ Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
amaçlarıyla 6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketlerimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (7.) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

5. Şirketlerimizin Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar:
6698 Sayılı KVKK ’nın 5. maddesi uyarınca; aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
⦁ Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
⦁ Şirketlerimiz ve ilişkili Şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
⦁ Şirketlerimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
⦁ Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
⦁ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
⦁ Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketlerimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi:

5.1. 6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar; kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketlerimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVK Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.

5.2. Şirketlerimiz, özel nitelikli kişisel verileri; KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla KVK Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

⦁ Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;

İş ortaklarımız, içinde bulundukları şartları Şirketlerimiz ile paylaşarak kendilerine özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini paylaşabilmektedirler. İş ortaklarımızın özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik onlara özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve iş ortaklarımızın bu ihtiyaçlarını gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Şirketlerimiz, kişilerin özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir.

⦁ Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

7. Kişisel Verilerin Aktarılması
7.1. Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ve şirketinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

7.2.Şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, yeniden yapılandırılabilir, yeni şirketler satın alabilir, Şirketlerimiz devredilebilir, Şirketimizin öz varlıkları da dahil olmak üzere varlıklarının tümü veya bir kısmı devredilebilir, yeni şirketlerle birleşebilir veya Şirketimiz içerisinde bölünmeler yaşanabilir. Bu gibi Şirket yapısındaki değişiklikler sonucunda siz müşterilerimizin de kişisel verileri dahil olmak üzere Şirketimizin kişisel veri içeren varlıkları da devredilebilir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca size ait kişisel verilerin kontrolü açısından mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla bilgilendirilecek ve gerekli hallerde açık rızanız alınacaktır.

7.3. Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

8. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı
Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Bunun yanı sıra; bizimle irtibata geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, tanıtım organizasyonlarında bilgi paylaşımı gibi şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

9. Verilerin Saklanması ve Silinmesi:

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

10. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11, Maddesinde Sayılan Hakları:
10.1. Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;
10.1.1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
10.1.2. Kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
10.1.3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
10.1.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme,
10.1.5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme,
10.1.6. 6698 sayılı KVKK’ nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
10.1.7. KVKK’ nun 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
10.1.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
10.1.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirketler içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bit hakkı bulunmamaktadır. Şirketlerimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.


11. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin:
11.1.KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketlerimize iletebileceğiniz gibi, başvurunuzu internet adresimizde yer alan “6698 Sayılı KVKK 11. Madde uyarınca Veri Sahibinin Veri Sorumlusuna Ön başvurusuna İlişkin Usul” uyarınca anılan metinde yer alan adreslere, anılan metinde yer alan usuller takip edilerek talepte bulunulabilir.
11.2. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi BURADAN ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Bilgi alma ve işlem talep formunun imzalı bir nüshasını; (i) İstiklal Mh. Yunuseli Blv. O Blok No:13/1 Osmangazi/BURSA adresine bizzat, (ii) aynı adrese noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile (iii) [email protected] adresimize iletebilirsiniz.

11.3. Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

11.4. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

11.5. Bu kapsamda yapacağınız başvurular en geç 30 gün içerisinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlem için ayrıca bir maliyet öngörülmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilir.

11.6. Şirketlerimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı”nı yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

MEDİTOWN SAĞLIK TURİZM A.Ş. (“Atış Holding” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatı ile web sitelerimizde, çevrimiçi ve çevrimdışı tüm platformlarımızı (anılan tüm mecralar adına “Platform”) ziyaretiniz esnasında deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Yukarıda söz edilen çerezlerin kullanımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, tabi olduğumuz ilgili sair mevzuatlara uygun şekilde yönetilmektedir.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformlarda kullanılan çerezlere ilişkin sizlerin bilgilendirilmesidir. Bu metinde çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullanıldığını ve bu çerezleri nasıl yönetilebileceğini sizlere açıklayacağız.

Şirket olarak platformlarımızda tarafımızca halihazırda kullanılmakta olan çerezlerin kullanımından vazgeçilebilir, çerezlerin türleri veya fonksiyonları değiştirilebilir veya Platformlarımıza yeni çerezler eklenebilir. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerinin herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutmaktayız.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.downtownbursa.com/kisisel-verilerin-korunmasi-aydinlatmakoruma-ve-isleme-metni/ adresinden ulaşabilirsiniz.


ÇEREZ NEDİR?
Çerezler, web sitemizin masaüstü bilgisayarınızdaki, dizüstü bilgisayarınızdaki ya da mobil cihazınızdaki bir dizi verinin toplanmasına ve saklanmasına olanak sağlayan küçük veri dosyalarıdır. Şirket, “çerez”leri, ziyaret ettiğiniz özel site alanları ve web sitemizde yararlandığınız hizmetlerimiz gibi bilgileri toplamak için kullanabilir. Bu bilgileri web sitemizi, ilgilendiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz ürünlerimizi değiştirebilmek için toplamaktayız. Web sitemizi yeniden ziyaret ettiğiniz takdirde işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilmenize yardımcı olmak için bu “çerezler” de kullanılabilir. Örneğin, web sitemiz, kullanılması ve aynı bilginin, bir kez daha size sorulmasından kaçınmak için verdiğiniz kişisel verileri tanıyabilir. Birçok web gezgini, bir “çerez”i kabul etmesi için önceden ayarlanır. Tercihen “çerez”leri reddetmek veya “çerez” gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kendi web gezgininizi ayarlayabilirsiniz. Girdiğiniz Sitede “çerez”leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmenizi veya siteyi ziyaret ettiğinizde, kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir.
Web sitemize ne zaman girdiğinizi, hangi sayfalarda gezindiğinizi ve ne kadar süre kaldığınızı belirleyerek web sitemizin varlığının ne kadar etkili olduğunu ölçebiliriz. Site ölçme istatistikleri, web site deneyiminizin kişiselleştirilmesi yanı sıra isimsiz ve bütünsel olarak web sitemizin kullanımı, ile ilgili istatistiklerin oluşturulması ve değerlendirilmesi için kullanılabilir.


ÇEREZ ÇEŞİTLERİ VE KULLANIM AMAÇLARI
1-Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:
İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.


1.1-Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.


2-Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Zorunlu çerezler, işlevsel çerezler, reklam/pazarlama amaçlı çerezler ve performans/analitik amaçlı çerezler olmak üzere 4 gruptan oluşmaktadır.


2.1.Zorunlu Çerezler; Platformlarımızın doğru biçimde çalışması için zorunlu olan çerezlerdir. Birinci taraf çerez niteliğinde olup, oturum süresince kişisel verileri kaydetmekte ve oturum sonlanınca tüm verileri silmektedir. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.


2.2.İşlevsel Çerezler; Platformlarımızın daha kolay kullanılmasına olanak sağlar. Ziyaretçinin bir sonraki ziyaretinde örneğin; dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. İşlevsel tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı düzgün çalışmayabilir.


2.3.Reklam/Pazarlama Çerezleri; Bu çerezler, üçüncü taraf çerez niteliğindedir. Tarafınıza ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır. Bu çerezler doğrudan kişisel bilgileri depolamazlar, ancak tarayıcı ve internet cihazınızın tanımlanmasını sağlarlar.


2.4.Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler; Platformlarımızın geliştirilmesi ve performansımızın yükseltilmesi amacıyla ziyaretçi sayılarının sayılmasına yardımcı olan çerezlerdir. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için kullanılmakta olup, kişisel verileri içermez.
Platformda kullanılan çerezlere “Çerez Ayarları” panelinden ulaşabilirsiniz.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ İLE KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamının yanında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. Şirket olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumlarıyla ve özel kişilerle paylaşabiliriz.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler
Zorunlu Çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayalı olarak,
Performans ve Analitik Amaçlı Çerezler aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi, internet sitemizin performansının ölçülerek iyileştirilmesi, sitemizde hangi sayfaların popüler olduğunun anlaşılması amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak,
Reklam/Pazarlama Çerezleri aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek amacıyla, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak,
İşlevsellik Çerezleri aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz Web sitesinde kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak amacıyla Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rıza şartına dayalı olarak işlenmektedir.


KVKK’NIN “İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI DÜZENLEYEN” 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Bu kapsamda iletilen talepler ATIŞ Holding A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlem için ayrıca bir maliyet öngörülmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilir.


İLGİLİ KİŞİLERİN TALEPLERİ VE BAŞVURU HAKKI
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketlerimize iletebileceğiniz gibi, başvurunuzu internet adresimizde yer alan “6698 Sayılı KVKK 11. Madde uyarınca Veri Sahibinin Veri Sorumlusuna Ön başvurusuna İlişkin Usul” uyarınca anılan metinde yer alan adreslere, anılan metinde yer alan usuller takip edilerek talepte bulunulabilir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi BURADAN ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Bilgi alma ve işlem talep formunun imzalı bir nüshasını; (i) İstiklal Mh. Yunuseli Blv. O Blok No:13/1 Osmangazi/BURSA adresine bizzat, (ii) aynı adrese noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile (iii) [email protected] adresimize iletebilirsiniz.
Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.


ÇEREZLERİN YÖNETİLMESİ
İnternet sitemizde yer alan izin pop-up ekranına tıklayarak her zaman çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız, sayfayı yenileyiniz.
Bunun yanı sıra, bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bunu aşağıda farklı tarayıcılar için ayrı ayrı yer alan bağlantılara tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.


Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Safari
https://support.apple.com/tr-tr/HT201265
https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac